קישורים

המוסד לביטוח הלאומי נועד להבטיח לאוכלוסיות חלשות ולמשפחות שנקלעו למצוקה זמנית או ממושכת בסיס כלכלי לקיומן.

רשות המסים בישראל הוקמה במטרה: "לאחד את ניהול נושא גביית המסים תחת מנהל ראשי אחד ולהסמיך אותו על פי חוק להפעיל את חוקי המס הרלוונטיים".

רשות ניירות ערך הוקמה מכוח חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968, כדי לשמור על ענייניו של ציבור המשקיעים בשוק ההון בישראל.

רשם החברות היא יחידה ארגונית ברשות התאגידים, העוסקת בהליכי הרישום של חברה בערבון מוגבל (בע"מ), חברות לתועלת הציבור (חל"צ) ושותפויות (ש"ר), ובאיסוף המידע שעליהן למסור בהתאם לחוק.

לקבלת פרטי המוסד יש למלא מספר תיק או את שם המוסד.

ניכוי מס במקור מתייחס לחובה החלה על המשלם לנכות מס הכנסה מהתשלום למוטב, ולהעביר לרשויות המס את הסכום שנוכה. למעשה חובת המס היא של המוטב הזכאי לתשלום, אך החובה לנכות את המס, באופן מלא או חלקי, חלה על המשלם.

מס ערך מוסף (מע"מ) - מוטל על עיסקה בישראל, על יבוא טובין, ועל מתן שירותים, בשיעור אחד ממחיר העיסקה או הטובין, כפי שקבע שר האוצר בצו.

המס מוטל גם על עסקת אקראי שעשה אדם כל שהוא, אף אם אינו רשום כעוסק, ובתנאי שיש לעסקה אופי מסחרי ובמסגרתה נמכרו טובין או ניתן שירות או שנמכרו מקרקעין והקונה הוא עוסק.

מחשבונים, שבאמצעותם תבדקו אם אתם זכאים לקצבה, וכן מהו סכום הקצבה המשוער המגיע לכם.

כל עסק שהכנסותיו גדולות מסך ההוצאות שלו מחויב לשלם מס למס הכנסה בעבור רווחיו השנתיים. רווחים שנתיים, כפי שמרמז שמם, מחושבים לסוף כל שנת כספים (1 בינואר עד 31 בדצמבר) ולא קודם לכך, ומדווחים למס הכנסה במהלך השנה העוקבת לה. משמעות הדבר היא כי רק לאחר הכנה והגשה של הדו"ח השנתי ניתן לחשב את הסכום המדויק אותו חייב העסק לרשויות המס. (TheMarker)

בישראל, עוסק פטור הוא עוסק הפטור מגביית מס ערך מוסף (מע"מ) בגין עסקאותיו ואינו רשאי לקזז מע"מ בגין תשומותיו. רשות המסים בישראל קובעת מיהו עוסק פטור, בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק.